Groeimogelijkheden zonne-energie ongekend

De explosieve groei van zonne-energie is, eigenlijk tegen alle verwachtingen in, sterk toegenomen. Deze groei is voor mij een van de succesverhalen van het Energieakkoord. Het geeft niet alleen een belangrijke bijdrage aan het percentage van duurzame energie, maar zonne-energie heeft inmiddels ook een economische betekenis. De groei van de sector is als ik uw eigen cijfers mag geloven indrukwekkend met een omzet van 2 miljard euro, een winst van 300 miljoen en 9000 banen erbij. Ook dat past perfect in het Energieakkoord. Daarin staat dat we niet alleen meer duurzame energie willen, maar ook banen erbij. De groei van zonne-energie bevordert de positie van
Nederland in de cleantechsector: wij willen in 2030 bij de top 10 horen en tot 2023 moet de omzet verviervoudigen. Vandaar ook dat we het niet kunnen veroorloven om geen enkele vorm van duurzame energie uit te sluiten. We moeten alle vormen van duurzame energie stimuleren.

Zonne-energie kan als een van de weinige vormen van duurzame energie rekenen op een groot draagvlak onder de bevolking. Desondanks verwacht ik dat ook de grootschalige zonneparken op weerstand zullen stuiten, dus is werken aan draagvlak en participatie ook hier van belang Gelukkig gaat de technologie snel. Ik verwacht dat als we er technologisch in slagen building integrated zonne-energie op grootschalige manier, grotendeels onzichtbaar toe te passen bij alle renovatie en nieuwbouw, de uitrol van zonne-energie nog groter zal worden.

Wat de groei van zonne-energie betreft ben ik dus zeer optimistisch. In vergelijking met vijftien jaar geleden is de sector enorm gegroeid. Ik kan dan ook niet anders dan positief naar de toekomst van zonne-energie kijken. Ondersteund met de ontwikkelfaciliteit voor lokale energie coöperaties die begin 2017 opstart verwacht ik dat de groei er flink in blijft.

Vanuit het Energieakkoord zijn wij absoluut voor het behoud van de salderingsregeling en ik acht het politiek ondenkbaar dat de salderingsregeling of een vergelijkbaar instrument niet zal worden aangehouden, ook in een
nieuwe kabinetsperiode.

In onze nieuwste voortgangsrapportage van december 2016 staat dat alle energiedoelstellingen uit het Energieakkoord binnen bereik zijn. Van de vijf doelen liggen drie al op koers: het aandeel hernieuwbare energie in 2023 op 16 procent, een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar en een werkgelegenheidsgroei van ten minste 15.000 extra banen. Op basis van de resultaten uit de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) hebben de partijen van het Energieakkoord eerder dit jaar een extra pakket maatregelen afgesproken. Voor de twee doelen – 100 petajoule (PJ) energiebesparing en 14 procent hernieuwbare energie in 2020 – zijn in de Voortgangsrapportage 2016 extra maatregelen uitgewerkt.

Voor besparing staan twee belangrijke maatregelen op stapel: er komt voor de energie-intensieve industrie een wettelijke besparingsverplichting en voor de gebouwde omgeving is een convenant afgesproken tussen de
energieleveranciers, de bedrijven en de overheid. Met het convenant wordt een geweldige impuls gegeven aan de energiebesparing en de toename van duurzame energie.

Nederland produceert nog slechts 5 procent duurzame energie en moet daardoor nog en geweldige stap maken. We groeien op dit moment als geen enkel land in Europa, door zon, en vooral ook door windenergie. In
het Energieakkoord is tot 2023 geregeld dat het aandeel duurzame energie zal oplopen tot 16 procent. Maar we moeten ons realiseren dat de stap die we nog tot 2050 moeten maken naar aanleiding van het akkoord van Parijs
nog veel groter is.

Bij de uitvoering van het Energieakkoord moeten we de lusten en de lasten onder de bevolking goed verdelen. Maar het argument van energie-armoede mag nooit een reden zijn om de toepassing van duurzame energie tegen te houden. De hele bevolking moet kunnen participeren zodat zij uiteindelijk ook de financiële voordelen kunnen ervaren. Hierbij zijn wij allen gebaat bij een zo laag mogelijke prijs voor duurzame energie dus vanuit het Energieakkoord zijn wij uiteraard niet voor protectionistische maatregelen zoals de MIP, daar deze regeling kunstmatig de prijs van zonnecellen hooghoudt. De energietransitie kost de overheid geld, een deel van dit budget gaat naar salderen, dit levert de staat volgens sommige berekeningen ca 35-50 miljoen minder inkomsten op, echter in verhouding met de 12 miljard die jaarlijks opgaat aan SDE+ en ISDE-subsidies valt het in het niet. Daarbij weten we met z’n allen dat de energietransitie nu een keer geld kost, omdat deze nieuwe technologieën een periode aan extra stimulering nodig hebben om een stabiele markt te creëren. Salderen of een goed alternatief moet dus gewoon blijven voorbestaan.

Het energievraagstuk bestaat naar mijn inzicht uit drie delen, ten eerste de energieopwekking, ik geloof dat we dit met alle technologische ontwikkelingen op termijn volledig duurzaam kunnen oplossen. Ten tweede het transport, de opslag en de systeemintegratie van energie. Ten derde het gebruik en de besparing daarop. Vooral bij het transport is nog een grote transitie te maken, die met horten en stoten zal gaan. Voor technologische ontwikkelingen op het gebied van opslag zal de komende jaren op Europees niveau meer aandacht moeten komen.

Het Energieakkoord kan worden gezien als een rijdende trein die rijdt richting de doelstellingen in de verdragen zoals het verdrag van Parijs. Ook een nieuw kabinet zal beslissingen moeten nemen om deze doelstellingen na
te streven. We werken er gezamenlijk en mondiaal om aan deze doelstellingen te voldoen.
Ed Nijpels is voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei (BEA). Hij is sinds 2014 Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad. Hij was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1982 en werd in het tweede kabinet-Lubbers minister van Vrom. In die hoedanigheid kreeg hij waardering voor zijn milieubeleid. Nadien bleef hij bestuurlijk actief onder meer als burgemeester van Breda en Commissaris van de Koningin in Friesland.

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec