Is de landbouwsector wel duurzaam genoeg?

We moeten minder vlees, zuivel en eieren eten, minder mest gebruiken en minder methaan uitstoten. “De landbouwsector zit in de hoek waar de klappen vallen”, zei een gefrustreerde agrariër uit Noord-Holland onlangs. Maar tegelijkertijd zijn de daken en grond van agrariërs nodig om voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. Doet de landbouwsector nu juist teveel of te weinig?

Met de energietransitie en het nieuwe concept klimaatakkoord wordt veel gevraagd van burgers, bedrijven en van de landbouwsector. Dit ondanks agrariërs al veel doen. In 2018 groeide de zakelijke zonne-energiesector met maar liefst 90%. Een groot deel daarvan kwam voor rekening van de landbouwsector; met name door zonnepanelen op daken van boerderijen. Volgens recente berekeningen is de landbouwsector goed op weg energieneutraal te worden. Grotendeels met zonnepanelen op daken. De volgende grote fase wordt de discussie over grondgebonden zonneparken en het duurzaam verwarmen van de agrarische sector.

Eerst op daken!
Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het logisch zou zijn zonnepanelen eerst op daken te plaatsen. En als deze grotendeels vol liggen, kunnen laagwaardige landbouwgrond, overloopgebieden, gebieden van Rijkswaterstaat, grond van Waterschappen en grond van gemeenten ingezet worden. Toch kiezen veel agrariërs nu al voor het verhuren van hun daken én landbouwgrond, omdat dit soms lucratiever is dan het verbouwen van een gewas. Agrariërs houden de grond het liefst binnen de familie. Als het niet voor de volgende generatie is, dan wel voor de generatie daarna. Landbouwgrond laten leasen voor een zonnepark, kan een mooie overbrugging zijn. Ondanks het verbouwen van voedsel de ruggengraat van onze samenleving is, kiezen de meeste jongeren voor een ander vak en voor een trek naar de stad.

Voedsel- én energieboer
Agrarische bedrijven kunnen naast het verzorgen van de voedselvoorziening (de primaire steunpilaar van onze samenleving), ook een cruciale rol gaan spelen in onze energieproductie (de tweede steunpilaar van de samenleving). De energievoorziening van de toekomst wordt enerzijds decentraal en anderzijds elektrisch. We gaan stoppen met het verbranden van aardgas, steenkool, aardolie en op termijn ook biomassa. En we gaan verwarmen, koken en vervoeren voornamelijk elektrisch doen. Dat betekent dat we niet alleen ons huidig elektriciteitsverbruik moeten verduurzamen, maar dat het totale verbruik ook zal toenemen. Het opwekken van zoveel duurzame elektriciteit kan alleen decentraal. En daar is heel veel dakoppervlakte, grond en water voor nodig.

Hoe gaan we dat doen?
Energieboer worden is niet eenvoudig. Het aantal keuzen is groot. Naast windmolens, pv-panelen, zijn er ook zonnecollectoren en pvt-panelen. Daarnaast kan ook de eigen warmtevoorziening verduurzaamd worden. Zo produceren zonnecollectoren warm water (100 graden), en pvt-panelen, elektriciteit én warm water (40 graden). De zon is nog lang niet uitgeput. In de landbouwsector is voldoende ruimte op grote daken en eventueel ook op de grond. Daarmee kan de landbouwsector niet alleen zelf energieonafhankelijk worden, maar kan het ook een grote rol spelen in het duurzaam opwekken en opslaan van energie voor heel Nederland.

En warmte dan?
Naast het verduurzamen van elektriciteit, bestaan ook grote kansen voor warmte. Hoewel agrarische bedrijven vaak ver van dorpen en steden liggen, liggen de warmte kansen vooral op het verduurzamen van de eigen warmtevraag. Er zijn diverse duurzame bronnen aanwezig om de warmtevraag te verduurzamen. U kunt daarbij denken aan: zonne-energie, bodemenergie (wko tot 500 meter en geothermie vanaf 500 meter), water en buitenlucht. Afhankelijk van de toepassing en benodigde temperatuur zijn veel oplossingen mogelijk. Zeker met een stijgende gasprijs in het vooruitzicht, worden steeds meer technieken interessant.

Gratis alle informatie onder één dak
Om de kansen te pakken als agrariër heeft u twee instrumenten nodig: nieuwe kennis en een groter netwerk. Op 19, 20 en 21 maart komen in drie dagen 10.000+ vakspecialisten samen. Zij bezoeken samen 130+ gratis seminars en bekijken ruim 500+ innovaties die op de markt komen in 2019. Bezoekers maken kennis met 250+ bedrijven uit 25+ verschillende landen. Alle oplossingen onder één dak met twee van de grootste duurzame energie kennisevents van Nederland die tegelijkertijd worden georganiseerd Solar Solutions (zonne-energie) en Duurzaam Verwarmd.
Geïnteresseerd? Bezoek Duurzaam Verwarmd & Solar Solutions

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec